Skogssektorns anpassning till EU taxonomin

Last changed: 22 May 2023
Image of scientific poster

Ellinor Grele, Jägmästarprogrammet

Summary

EU taxonomin infördes 2020 som ett ramverk för miljömässigt hållbara verksamheter. Genom att öka investeringar i hållbara företag bidrar det till arbetet mot EU:s mål om klimatneutralitet till 2050. För att ta reda på hur skogssektorn anpassar sig till EU taxonomin har fem företag i skogssektorn intervjuats. Det visade sig att företagens nuvarande tillstånd skiljer sig mellan företagen och att de kommit olika långt i anpassningen. Det finns även ett avstånd mellan företagens nuvarande tillstånd och där företagen önskar befinna sig i framtiden.

Poster

Click on image to view the poster in larger size.

Image of scientific poster